Příroda v okolí obce Zbelítov

   Území katastru obce tvoří mimo zástavbu především zemědělsky obhospodařovaná půda s množstvím remízů a zbytek pak smíšené hospodářské lesy s převahou kulturních smrčin a menším zastoupením písčitých borů a bučin. Katastrem obce protéká Osecký potok, který byl z větší části napřímen, ale jeho část zůstala doposud v původní meandrovité podobě s pobřežními porosty vrb a křovin. Ve Zbelítově je několik rybníků a rybníčků, využívaných především hospodářsky pro chov ryb, z nichž největší v katastru obce je rybník „Dolejší“. Část severní hranice s katastrem obce Něžovice, tvoří hráz hospodářského rybníku „Zlatina“, který je významným místem rozmnožování vzácných obojživelníků a plazů v nejbližším okolí Zbelítova. Jižně od obce se vypíná písčitý vrch „Pahorky“ s nadmořskou výškou 522 m, s porosty borovic a stepním společenstvem rostlin. Severozápadně od obce leží vrch Svarkov (515 m n. m.) a na západ od Zbelítova zalesněný vrch „Babina“ (505 m n. m.). Nejvyšším bodem v okolí Zbelítova je vrch „Zvíkovec“ u Milevska, s nadmořskou výškou 542 m n. m. Nejnižší bod katastru je v blízkosti Dolejšího rybníka u Oseckého potoka, zde je nadmořská výška méně než 470 m. Průměrná nadmořská výška v katastru se pohybuje kolem 500 m.

Geologie regionu

Granodioritové balvany v okolí obce   Katastr obce Zbelítov je z hlediska geologie součástí středočeského plutonu, komplexu hlubinných vyvřelin, který ve zdejším okolí tvoří převážně horniny granit a granodiorit. Nachází se na jižním okraji masivu Čertovo Břemeno (Votická vrchovina), které tvoří tzv. durbachitové horniny a podle kterého byl pojmenován i zdejší horninový typ (porfyrický amfibol-biotitický granit, typ Čertovo břemeno). Jihozápadní okraj katastru tvoří hranici tohoto masivu s dalším typem hornin středočekého plutonu, a to granodiority blatenského typu (Písecká pahorkatina). Na základě podobnosti některých hornin v okolí byl odborníky r. 1995 vymezen tzv. milevský masiv, který některé typy hornin shrnuje.
   Zdejší horniny středočeského plutonu jsou staré 346 - 343 milionů let, kdy vznikaly během variského vrásnění v prvohorách. Obecně jsou významným ložiskem nerostných surovin v Čechách (antimon, nikl, olovo, uran, zlato atd.), a ve zdejším kraji jsou odedávna významným zdrojem materiálu pro stavebnictví a kamenictví.
   Díky variskému vrásnění je zdejší krajina zvlněna mnoha vrchy a vršky středočeské pahorkatiny a nadmořská výška katastru obce mnohde přesahuje výšku 500 m n. m. Nejvýše položené místo v katastru obce je vrch „Pahorky“ s nadmořskou výškou přes 522 m, který v minulosti sloužil i jako zdroj písku pro stavby v obci. Dalšími vyššími místy jsou vrch „Svarkov“ s nadmořskou výškou 514,7 m a sousední vrch „Na Pekle“ (514,6 m n. m.), které byly v minulosti zdrojem stavebního kamene pro obec. V katastru obce se ještě nachází zalesněný vrch „Babina“ s nadmořskou výškou 505,5 m a zalesněný bezejmenný vrch v severním výběžku katastru, poblíže staré pískovny u rybníku Suchá, s výškou přes 520 m n. m. Zajímavými místy jsou pole „Na červenejch“ a „Roudnice“ u Oseckého potoka, jehichž jílovitá půda je zbarvena do červena, díky žilní hornině s odlišným obsahem minerálů. V katastru obce jinak převládají hlinitopísčité až písčité půdy a aluviální náplavy v okolí vodních toků.

Vodstvo

   Katastr obce je odvodňován dvěma potoky, jejichž voda odtéká do nedaleké řeky Vltavy. V katastru obce je několik rybníků a rybníčků, z nichž většina je přímo ve vsi. Jejich využití je převážně pro hospodářský chov ryb a tři nádrže slouží i jako zásobníky vody pro případ požáru. Některé z rybníků poskytují důležité prostředí pro rozmnožování chráněných obojživelníků a ptactva.

Zbelítovský potok

   Zbelítovem protéká Zbelítovský potok, který vytéká z lesního rybníka Boukal v katastru obce Něžovice a dále teče přes rybník Zlatina. Oba tyto rybníky jsou hojně osídleny vzácnými druhy obojživelníků, plazů a ptáků, rybník Boukal je od r. 1985 chráněným územím typu Přírodní památka. Zbelítovský potok pak protéká podél jižního okraje obce až na náves, kde se vlévá do rybníku Návesník. Odtud pokračuje zakrytý do rybníku Dolejší a za ním se vlévá do Oseckého potoka.

Osecký potok

Osecký potok   Osecký potok pramení u dvoru Jenišovice v katastru obce Něžovice. Pokračuje přes rybník Budák do rybníku Suchá, jehož hráz je součástí hranice Zbelítovského katastru. Po větší délce toku je napřímen, ale jeho část v našem katastru byla ponechána v původní podobě, kde tvoří meandry a zátočiny a protéká mezi divokými porosty vrb a křovin. Potom pokračuje zase napřímen, vlévá se do něj Zbelítovský potok a několik set metrů před obcí Osek je opět ponechán v původní podobě, s lužními porosty starých olší a vrb. Potom protéká Osekem a pokračuje k Hamru, kde se vlévá do Hrejkovického potoka. Ten protéká pak Rukávečskou oborou a za obcí Vůsí se vlévá do řeky Vltavy.

rybníky

Rybník Malá Dohoda   Přímo na území obce je několik větších vodních nádrží, z nichž největší je koupaliště u kulturního domu, které také slouží k chovu ryb a jako zásobník hasící vody. Bylo vybudováno v roce 1970 na místě dvou menších rybníčků. V severovýchodní části obce je další větší rybník, zvaný „Malá Dohoda“, založený r. 1924 na obecních drahách místním spolkem rybářů pro chov ryb. Nad ním byl později vybudován ještě jeden menší rybníček. Další větší vodní nádrží ve vsi je rybník „Návesník“ na návsi, kterým protéká Zbelítovský potok. Není známo kdy byl vybudován, ale pravděpodobně je velmi starý. V roce 1924 byla jeho část zavezena a postaveny zde nové maštale u čp. 8. Před nedávnem proběhla jeho rekonstrukce a slouží jako zásobník hasící vody. Přímo na území obce je dále několik malých vodních nádrží, převážně na soukromých pozemcích. V jihozápadní části katastru je rybník „Dolejší“, který slouží pro chov ryb a jako přírodní odkalovací nádrž, neboť obec nemá ČOV a splašky jsou svedeny do Zbelítovského potoka, který jím protéká. Tento rybník je na místě také od nepaměti a byl také částečně zasypán, když se stavěl nový silniční obchvat obce v 80-tých letech XX. století.
   V těsné blízkosti Zbelítovského katastru, na jihovýchod od obce býval rybník „Netušil“, který byl kolem r. 1830 zrušen. Na jeho místě se však v deštivých letech tvoří tůně, kde jsem zaznamenal velmi silný výskyt chráněných druhů obojživelníků a plazů. Ti se vyskytují také ve velkých počtech na dalším rybníku, jehož hráz sousedí se severovýchodní hranicí katastru, na rybníku „Zlatina“, který je svou rozlohou největším rybníkem v blízkém okolí obce a protéká jím Zbelítovský potok. Na Zlatině hnízdí také velké množství vodního ptactva a je využívána pro chov ryb. Posledním rybníkem v blízkosti zbelítovského katastru je rybník „Suchá“, jehož hráz a část břehů tvoří hranici našeho katastru s obcí Něžovice, ve kterém leží. Tento rybník je pravděpodobně také velmi starý. V r. 2008 byl odbahněn a byla rekonstuována jeho hráz. Díky odbagrování bahnitého dna lze bohužel předpokládat, že byla zničena zdejší populace škeble rybničné, jejíž nejstarší jedinci dosahovali velikosti schránek přes 16 cm.

Přírodní památka Boukal

Přírodní památka Boukal   Přírodní památka Boukal je lesní rybník se zarostlými břehy a nachází se asi 1 km severně od obce Zbelítov, v katastru obce Něžovice. Původně byl klasifikován jako chráněný přírodní útvar a od r. 1985 se jedná o přírodní památku. Boukal má hranici ochranného pásma označenou dvěma červenými pruhy, kolem kterých je ochranné pásmo o šířce 50 metrů. Je zde zaznamenán výskyt, silně ohrožených druhů blatnice skvrnité, kuňky obecné, rosničky zelené a skokana zeleného. Z ohrožených druhů se zde vyskytují moták pochop, potápka malá, ropucha obecná a užovka obojková. Rostlinstvo rybníka poskytuje těmto druhům výborné podmínky k rozmnožování a spolu s klidnou polohou v lese i dostatečný klid k životu. Hráz byla kdysi osázena jasany ztepilými, které zde rostou dodnes. K rybníku vede několik značených turistických cest, jejichž rozcestí je v blízkosti jeho hráze a podél hranice ochranného pásma vede značená naučná stezka. Díky výskytu kuňky obecné byla PP Boukal roku 2004 vyhlášena za evropsky významnou lokalitu a roku 2011 byla PP Boukal rozšířena o nedaleký rybník Zlatina, který je obdobným biotopem s výskytem chráněných druhů fauna a flóry. Více o rozšíření PP Boukal naleznete na těchto stránkách v článku o zajímavostech z přírody v okolí obce. O rybníku Boukal odvysílala Česká televize dne 13. června 2008 jeden díl přírodopisného deníku Václava Chaloupka - Minuta z přírody, ale video již není v současnosti dostupné.

Fauna

Blatnice skvrnitá   V okolí Zbelítova žije velké množství živočichů, charakteristických pro zemědělsky obdělávanou krajinu střední Evropy. Několik míst v okolí zůstává více či méně zachovalých, v podobě aluviálních mokřadů u vodních toků a nádrží, anebo v podobě prostředí, připomínajících původní stepní společenstva, na písčitých vrších. Ve všech případech se však jedná o prostředí silně ovlivněná činností člověka. Přesto se však v okolí Zbelítova vyskytuje množství chráněných a ohrožených druhů zvířeny, jejichž počty v devadesátých letech spíše stoupaly, zejména díky menší míře chemizace v zemědělství a díky menšímu využívání mechanizace na některých zemědělských plochách, které jsou nyní využívany jako pastviny nebo leží ladem. Dotační politika v zemědělství 21. století však opět bohužel znamená vyšší zátěž půdy chemickými prostředky a těžkou mechanizací, což je nejen pro zvířenu ohrožující. Více o problému zde.

   Mezi kriticky ohrožené druhy obratlovců s nejpřísnějším stupněm ochrany, které jsem zaznamenal v okolí obce patří obojživelník skokan ostronosý (Rana arvalis).
   Mezi silně ohrožené druhy, které se vyskytují v okolí obce, patří měkkýš škeble rybničná (Anodonta cygnea). Z obojživelníků jsou to blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). Ze silně ohrožených druhů plazů jsou to ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).
   Mezi ohrožené druhy obojživelníků patří ropucha obecná (Bufo bufo). Z ohrožených druhů plazů je to užovka obojková (Natrix natrix). Z druhů ohrožených ptáků jsou to moták pochop (Circus aeruginosus) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis).

   V okolí obce se dále vyskytuje velké množství hmyzu, ptáků, savců a dalších zástupců živočišné říše, vázaných na nepůvodní lesní společenstva, remízy, pole a též zahrady ve vsi, z nichž některé si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Flóra

Jestřábník oranžový   Rostlinstvo v okolí obce je též charakteristické pro zdejší zemědělskou krajinu. V lesech převažují porosty smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Část lesů je smíšený porost jehličnanů a buku lesního (Fagus sylvatica). Okraje lesních porostů a některé remízy jsou místy osázeny dubem letním (Quercus robur). Naprostá většina katastru obce je silně ovlivněna lidskou činností, čemuž odpovídá i skladba bylinného patra v lesních porostech, na lukách, pastvinách a polích. Přesto se v okolí obce nachází několik míst, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin.

   Mezi silně ohrožené druhy rostlin patří puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), vyskytující se na obnažených dnech rybníků.
Mezi ohrožené druhy vyskytující se v okolí Zbelítova patří i jedna z našich orchidejí - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), anebo jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum).

   Některé z množství rostlin, které rostou ve zdejší krajině si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Houby

Hřib dubový   V okolí obce Zbelítov se vyskytuje velké množství vřeckovýtrusých a stopkovýtrusých hub, velké druhové pestrosti, vázaných na zdejší rostlinná společenstva. Velké množství druhů se vyskytuje v okolních lesích a remízech, ale i na lukách a pastvinách, v polích a též přímo ve vsi. Mnoho z těchto druhů patří mezi výborné jedlé houby a jsou sbírány pro kuchyňské účely.

   Mezi kriticky ohrožené druhy hub rostoucí ve zdejší lokalitě patří plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea).
Mezi vzácnější druhy hub rostoucí v okolí obce patří černorosol borový (Exidia saccharina), hřib borový (Boletus pinophilus), lošákovec rezavý (Hydnellum ferrugineum) a rozděrka splývavá (Sistotrema confluens).

   Některé houby rostoucí v okolí obce Zbelítov si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Aktualizace stránky: 18. září 2018