Obec Zbelítov

Pohled na Zbelítov z hasičské plošiny.   Zbelítov leží nedaleko města Milevska, v krajině zvlněné vrchy Středočeské pahorkatiny na pomezí jižních a středních Čech, v severovýchodní části okresu Písek. Jeho geografická poloha je zhruba 49°27' severní šířky a 14°20' východní délky. Je vzdálen 1,5 km západně od města Milevska, 30 km severovýchodně od města Písku a 28 km západně od města Tábor. Okolní krajina je součástí středního Povltaví a Orlická přehradní nádrž na řece Vltavě leží jen 10 km západně od obce. Severní část katastru obce protíná bývalá císařská, dnes silnice I. třídy č. 19, vedoucí z Pelhřimova do Plzně a podél jižního okraje obce vede silnice II. třídy č. 121 z Blatné do Votic.

Ukaž Zbelítov na mapě »

Základní informace

   Obec má vlastní samosprávu, je součástí regionálního rozvojového sdružení Svazek obcí Milevska, spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností v Milevsku a leží v bývalém okrese Písek v Jihočeském kraji. V současnosti (2018) má obec Zbelítov 125 čísel popisných a 339 obyvatel. Katastr obce má celkovou výměru 299 ha, přičemž mimo zástavbu jde většinou o zemědělsky obdělávanou půdu a část okolních lesů. V obci je Obecní úřad, kulturní dům, víceúčelový objekt mateřské školy s veřejnou tělocvičnou a obecní knihovnou, obchod se smíšeným zbožím COOP Jednota, hostinec, hasičská zbrojnice a dvě autobusové zastávky. Obec je připojena na vodovod, vysokorychlostní ADSL internet a je pokryta místní Wi-Fi sítí, přičemž v obecní knihovně je přístupný internet pro veřejnost. Nejbližší vlakové nádraží je v Milevsku, asi 4 km od obce.

Více se dozvíte v části samospráva »

Život v obci a kultura

Život v obci

   Život ve Zbelítově byl odnepaměti spjat se zemědělstvím, až do poloviny XX. století bylo obživou téměř všech obyvatel obce. Žilo zde jen několik drobných řemeslníků, kteří měli ke své živnosti ještě zemědělské hospodářství. Po násilných změnách v 50-tých letech a s rozvojem průmyslové výroby v nedalekém Milevsku se život vesničanů změnil. Velká část obyvatel obce našla práci v závodech ZVVZ, Jitex a KOH-I-NOOR v Milevsku a další v JZD. Po roce 1989 vznikly v Milevsku další firmy, které zaměstnávají zdejší obyvatele, jiné naopak zanikly, mnoho místních dojíždí za prací do vzdálenějších míst a mnoho mladých lidí odešlo za prací úplně. V obci je řada živnostníků, naprostá většina však podniká mimo obec. Míra nezaměstnanosi se pohybuje kolem 5%.
   V současnosti má obec přibližně 340 stálých obyvatel. V obci je jen několik rekreačních chalup, většina domů je obývána celoročně.

Kultura

Pálení čarodějnic 2008    Kulturní život v obci se od sedmdesátých let XX. století odehrává převážně v kulturním domě, jehož sál byl v roce 2007 nově zrekonstruován. V dřívějších dobách býval bohatší, konaly se zde časté taneční zábavy a vystoupení místních spolků a hrálo se i divadlo. Ani v posledních letech však kultura v obci nezanikla, každoročně pořádají místní hasiči a obec několik tanečních zábav, pořádají se kulturní akce pro místní děti a seniory, v posledních letech jsou také pořádána divadelní představení přespolních divadelních spolků a začátkem července 2009 bylo uspořádáno Setkání rodáků a přátel obce s početnou účastí.

Hasičstvo

Soutěžní družstvo SDH Zbelítov   V roce 1904 byl v obci založen dobrovolný hasičský sbor, nyní SDH Zbelítov, který je dodnes aktivní a pořádá v obci každoročně hasičské zábavy. Jeho soutěžní družstva se několikrát ročně účastní hasičských soutěží v požárním sportu, kterých v posledních letech uspořádal sbor i několik v obci. V roce 2005 oslavilo SDH Zbelítov 100 let své existence a jeho jednotka je součástí IZS Jihočeského kraje. V posledních letech se zbelítovští hasiči podíleli na několika zásazích v okolí a v roce 2007 bohužel i při požáru rodinného domu v obci.

Více se dozvíte v části SDH Zbelítov »

Historie obce, památky a zajímavosti

Stručná historie

   Jméno obce vzniklo nejspíše ze staroslovanského jména Zbilut či Sbiľut, doloženého již ve XII. století. První zmínka o vsi jménem Zbilitov pochází z r. 1379 a týká se majetku Příběnického panství. Další doložená zmínka o Zbelítovu pochází až z roku 1491, ze Schwarzenbergského archivu na zámku Orlík. Zbelítov pravděpodobně patřil od svých počátků milevskému klášteru, po husitských bouřích změnil několikrát majitele a po konfiskaci majetku šlechty po Bílé Hoře, až do roku 1848, byl majetkem Strahovského kláštera v Praze. Od té doby měl vlastní samosprávu, a až na několik let v období socialismu, kdy spadal pod správu MěNV Milevsko, ji má dodnes.
   Zbelítov byl kdysi dávno pravděpodobně panskou myslivnou milevského panství a až v pozdějších dobách zde nevolníci zakládali selské usedlosti. V polovině XVII. století měl Zbelítov 7 selských gruntů a 3 chalupy, na konci XVIII. století měl 16 čísel popisných a v polovině XX. století 55 čísel popisných. Největší stavební rozvoj nastal v 60. - 80. letech XX. století, kdy byla postavena nová hasičská zbrojnice, kulturní dům, hostinec, obchody, mateřská škola a desítky nových rodinných domů.

Historické zajímavosti

   V roce 1975 bylo objeveno orbou narušené pravěké sídliště na poli u Oseckého potoka, jihozápadně od obce. Nalezené zlomky nádob připomínají keramiku z mladší doby římské (200 - 400 n. l.).

V roce 1904 byl učiněn nález stříbrného pokladu v obci.

Více se dozvíte v části historie obce »

Historické památky

Zbelítovská kaplička    Nejvýznamnější památkou na území obce je barokní kaple na návsi z roku 1737. Původně byla datována do let 1767 nebo 1797, ale při opravě fasády v r. 1994, byl odkryt původní letopočet pod vrstvou několika nátěrů, které jej zkreslily. Patří tak mezi nejstarší podobné stavby v nejbližším okolí. Ve věžičce zvoničky je zvon zasvěcený sv. Marii a sv. Floriánu, s letopočtem lití 1752 a pohnutým osudem během obou světových válek.

   V roce 1937 byl postaven na návsi pomník k památce 11 padlých rodáků v I. světové válce. Byl postaven na náklady občanů, z iniciativy tehdejšího starosty obce a dne 6. června 1937 byl slavnostně odhalen a vysvěcen.

   Na území obce se dále nachází několik památných křížů a novodobá mariánská Boží muka z r. 1926.

   Na hranicích katastru se do dnešních dnů zachovalo několik kamenných mezníků z r. 1829, kdy byl mapován stabilní katastr.

Více se dozvíte v části památky »

Příroda a přírodní památky

Zbelítovská zvířena, ploštice a vřetenuška   Území katastru obce tvoří mimo zástavbu především zemědělsky obhospodařovaná půda s množstvím remízů a zbytek pak smíšené hospodářské lesy s převahou kulturních smrčin a menším zastoupením písčitých borů a bučin. Katastrem obce protéká Osecký potok, který byl z větší části napřímen, ale jeho část zůstala doposud v původní meandrovité podobě s pobřežními porosty vrb a křovin. Ve Zbelítově je několik rybníků a rybníčků, využívaných především hospodářsky pro chov ryb, z nichž největší v katastru obce je rybník „Dolejší“. Část severní hranice s katastrem obce Něžovice, tvoří hráz hospodářského rybníku „Zlatina“, který je významným místem rozmnožování vzácných obojživelníků a plazů v nejbližším okolí Zbelítova. Jižně od obce se vypíná písčitý vrch „Pahorky“ s nadmořskou výškou 522 m, s porosty borovic a stepním společenstvem rostlin. Severozápadně od obce leží vrch Svarkov (515 m n. m.) a na západ od Zbelítova zalesněný vrch „Babina“ (505 m n. m.). Nejvyšším bodem v okolí Zbelítova je vrch „Zvíkovec“ u Milevska, s nadmořskou výškou 542 m n. m. Nejnižší bod katastru je v blízkosti Dolejšího rybníka u Oseckého potoka, zde je nadmořská výška méně než 470 m. Průměrná nadmořská výška v katastru se pohybuje kolem 500 m.

Rybník Boukal   Přímo na území obce se nenachází žádné chráněné území, avšak severně od Zbelítova, v katastru obce Něžovice, se nachází Přírodní památka Boukal. Jedná se o chráněné území, které zahrnuje lesní rybník Boukal a od roku 2011 také rybník Zlatina a okolní mokřady, kde je zaznamenán výskyt silně ohrožených a ohrožených druhů obojživelníků a ohrožených druhů plazů a ptáků. O rybníku Boukal odvysílala Česká televize dne 13. června 2008 jeden z dílů přírodopisného deníku Václava Chaloupka - Minuta z přírody (video v odkazu není v současnosti dostupné).

Více se dozvíte v části příroda »

Rekreace, turistika a sport

Státní hrad Zvíkov   Přímo v obci se nenachází žádné větší sportoviště ani ubytovací zařízení. Tato zařízení jsou v blízkých obcích a v Milevsku.
   Blízké i vzdálenější okolí nabízí turistům množství zajímavých míst. V nedalekém Milevsku je hned několik významných historických památek, například nejstarší klášter v jižních Čechách. Asi 10km od obce se nachází zámek Orlík, po němž byla pojmenována Orlická přehrada, a na který se od Zbelítova dostanete po silnici č. 19, přes Žďákovský most na řece Vltavě, svého času nejdelší jednoobloukový most na světě. Asi 12km od Zbelítova po silnici č. 121, leží na soutoku Vltavy a Otavy hrad Zvíkov.
   V okolí Zbelítova prochází několik cyklotras, dálkových turistických stezek a přes ves vede Milevský vyhlídkový okruh, na kterém ČSOP Milevsko vytvořil Vlastivědnou naučnou stezku s informačními tabulemi o zdejší krajině a přírodě, která nabízí krásná místa k odpočinku, rekreaci a aktivnímu sportu v létě i v zimě.

Aktualizace stránky: 12. července 2018