Zbelítov čp. 7

„U Železnejch, U hořejších Železnejch“

čp.7   Jeden z nejstarších selských gruntů ve Zbelítově, o kterém kronikář Jaroslav Kothera nalezl zmínku ve Smolné knize města Milevska již z roku 1581. Grunt byl později rozdělen a veden jako půlkový, z druhé poloviny vzniklo další číslo popisné. Tyto a jiné zajímavosti z historie a hospodářského života na čp. 7 si můžete přečíst na následujících řádkách tak, jak je v obecní kronice zaznamenal kronikář.

Selská usedlost čp.7, zcela vlevo obytná část čp. 6, uprostřed novostavba a vpravo staré obytné stavení čp. 7, foto zapůjčil K. Kothera.   „Selský grunt čp.7 také tvoří kus historie svého hospodářského života. Ve smolné knize města Milevska se nachází zmínka o místě čp. 7 v r. 1583, kde se nachází, že nějaký Jan Valenta z Kovářova vypálil Železnejm ve Zbelítově stoh slámy, což přiznal toho času na mučení a potom za více trestů byl utracen. Rod Železný je příliš starý a toto jméno se stále udržuje od změny majitele na Lípu 250 let. Roku 1654 nám Archiv země České vypisuje, že tento grunt jest úplně pustý, pole leží ladem. Nějaký Bártovský přišel na usedlost v r. 1657, ale dlouho nehospodařil, poněvadž r. 1676 hospodaří znovu Kryštof Železný a až v 18. století, r. 1713, se na gruntě objevilo první nové jméno Matěj Lípa, který se asi na grunt přiženil. V r. 1721 usedlost vyhořela. Selský grunt se vypisuje jako 1 lán, kde se nám objevuje jedna strana majetku pohromadě, což se ještě udržovalo v písemnostech. Ale v 17. století již podle rozdělených dílců obhospodařovali asi 30 strychů (8 ha 50 arů), z nichž na zimu osívali 5 strychů (1 ha 50 arů), na jaře 4 strychy (1 ha 20 arů), 6 strychů (1 ha 80 arů) bývalo ouhorem, 9 strychů (2 ha 70 arů) bývalo ladem, 6 strychů bývalo porostlé lesními stromy. Mívali 2 koně, 2 voly, 3 krávy, 3 ovce, 1 svini a 1 kozu. Sklízeli průměrně 3 fůry sena.
   Později na gruntě hospodařil Václav Lípa nar. 1769, který se třikrát oženil. První svatbu měl 1790, bylo mu 31 roků. Podruhé měl svatbu 15.11. r. 1812 jako vdovec, bylo mu 42 roky. Václav Lípa byl podruhé vdovcem a snad proto, že měl dvoje děti, rozdělil statek asi v r. 1824 (vznikl nový půlkový grunt čp. 28, pozn. aut.), což pamětníci vypravují, že se špatně dělili, roztrhali hodně polí na různá nevhodně rozdělená díla (která se nacházejí ještě za 120 let v dnešní době) a nakonec musel rozdělení dokončit Milevský soud. Druhou půlku polí a luk rozpachtoval. Oženil se znovu, potřetí, již na výměnku dne 11.1. r. 1825 jako 66-ti letý a za ženu si vzal Kateřinu Klímovou, vdovu 50 roků starou, z Tejnice čp. 4. Rozdělení statku nevešlo v žádný život, až v r. 1851.
   Syn Josef Lípa, nar. r. 1799, oženil se již na půlku gruntu v r. 1824 s Barborou Havlíčkovou. Bylo mu 25 roků při svatbě. Tento majitel se píše již jako půlláník a oženil se znovu, podruhé, jako vdovec a výměnkář dne 7.1. r. 1862. Za manželku si vzal Marii Slivkovou z Velké, které bylo 27 roků. Z prvního manželství měl 3 syny, kteří se oženili v obci do čp. 21 a čp. 28.
   Syn Josef Lípa, nar. 17.3. r. 1828 převzal statek, na který se oženil dne 10.2. r. 1852. Za manželku si vzal Marii Fučíkovou z Velké nar. r. 1835. Ženichovi bylo 23 roky, nevěstě 18 roků.
   Nový majitel, syn František Lípa nar. 19.4. r. 1855, převzal statek půlkový dne 3.2. r. 1880, na který se oženil a za manželku si vzal Veroniku Hrůzovou nar. 17.10. r. 1862 ve Zbelítově čp. 12. Při svatbě ženichovi bylo 25 roků, nevěstě 18 roků. Zatím zemřel jeho otec Josef Lípa dne 4.2. r. 1896 ve věku 67 roků. V r. 1895 byl zvolen František Lípa za starostu obce na 3 roky. Marie roz. Fučíková zemřela až 11.2. r. 1920 ve věku 85 roků.
   Syn Josef Lípa, nar. 8.7. r. 1880, oženil se dne 11.6. r. 1907 s Boženou Hrůzovou, nar. 13.8. r. 1889 ve Zbelítově čp. 12. Při svatbě ženichovi bylo 26 roků, nevěstě 18 roků. Jeho rodiče zemřeli, a to Veronika roz. Hrůzová dne 24.8. r. 1906 ve věku 44 roky na souchotiny. Otec František zemřel dne 27.2. r. 1928 ve věku 73 roky.
   Josef Lípa byl také zvolen za starostu obce v r. 1914, kdy vypukla světová válka, a proto musel Obecní Úřad vést skoro 6 roků, až do r. 1919.
   Při rozdělení celého statku v r. 1824, dosud celý užívaný pro obdělávání poloviny statku, užívala hospodařící kolena do tahu pouze 1 pár volů. Ještě dosud se říká po rozdělení statku „U hořejších Železnejch“. V r. 1920 obhospodařovali celkem role, louky a lesy 16,79 ha.“

    V roce 1914 rozboural Josef Lípa staré dřevěné maštale a postavil nové, zděné. V roce 1940 se vdala Božena Lípová, dcera Josefa Lípy, narozená r. 1915 a vzala si Františka Kardu, narozeného r. 1906 v Měšeticích u Tábora. František Karda zařídil první koně do tahu na čp. 7, do té doby užívali hospodáři pro tuto práci tažné voly. V roce 1951 přestavěl František Karda u čp. 7 poslední doškovou stodolu ve vsi. V roce 1963 pak přestavěl bývalé komory kočího a přistavěl nový byt. Staré obytné stavení čp. 7 zůstalo prozatím prázdné a později bylo zbouráno. Rodina Kardova drží čp. 7 dodnes.

Rodokmen čp. 7

Zmínka ve Smolné knize města Milevska 1581 - hospodaří rod Železných

Kolem r. 1657 hospodaří na gruntě
Bártovský

Kolem r. 1676 hospodaří na gruntě
Kryštof Železný

Kolem r. 1713 hospodaří na gruntě
Matěj Lípa
Pravděpodobně se jednalo o Matěje Lípu (nar. 18.1.1673) ze Zbelítova čp. 13.

Václav Lípa (1759 - ?)
1. sňatek 1790
?
děti: Josef, ?
2. sňatek 15.11.1812
?
děti: ?
3. sňatek 11.1.1825
Kateřina Klímová, Týnice čp. 4 (? - ?)

Josef Lípa (1779 - ?)
1. sňatek 1824
Barbora Havlíčková
děti: Josef, Jan, František, ?
2. sňatek 7.1. 1862
Marie Slivková, Velká (1835 - ?)
děti: ?

Josef Lípa (17.3.1828 - 4.2.1896)
sňatek 10.2.1852
Marie Fučíková, Velká (1835 - 11.2.1920)
děti: František, ?

František Lípa (19.4.1855 - 27.2.1928)
sňatek 3.2.1880
Veronika Hrůzová, Zbelítov čp. 12 (17.10.1862 - 24.8.1906)
děti: Josef, Václav, Karel, ?

Josef Lípa (8.7.1880 - 7.2.1956)
sňatek 11.6.1907
Božena Hrůzová, Zbelítov čp. 12 (13.8.1889 - 16.4.1953)
děti: Marie, Božena, Růžena

Božena Lípová (29.10.1915 - ?)
sňatek 6.7.1940
František Karda, Měšetice (24.9.1906 - ?)

Rodina Kardova drží čp. 7 do dnešních časů.

   Rodokmen byl sestaven na základě záznamů v obecní kronice od Jaroslava Kothery a částečně byly použity materiály ze stránek, které sestavil pan Michael Lippa z Baltimore v USA, potomek předků z rodin Lípů a Kotrbů ze Zbelítova.

Aktualizace stránky: 14. února 2017