Co se děje ve vsi?

7.6.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 4. června 2011 se konalo jedenácté kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 10 domácností. Celkem bylo vybráno 59,1kg plastů a nápojových kartonů, 86,72kg papíru a 80,6kg skla.
24.5.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 19. května 2011 se konalo desáté kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 6 domácností. Celkem bylo vybráno 32,19kg plastů a nápojových kartonů, 76,98kg papíru a 28,22kg skla.
17.5.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 6. května 2011 se konalo deváté kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 9 domácností. Celkem bylo vybráno 31,86kg plastů a nápojových kartonů, 110,28kg papíru a 25,12kg skla.
4.5.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 21. dubna 2011 se konalo osmé kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 10 domácností. Celkem bylo vybráno 27,1kg plastů a nápojových kartonů, 119,56kg papíru a 34,94kg skla.
13.4.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 8. dubna 2011 se konalo sedmé kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 12 domácností. Celkem bylo vybráno 58,32kg plastů a nápojových kartonů, 184,96kg papíru a 41,42kg skla.
5.4.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 24. března 2011 se konalo šesté kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 8 domácností. Celkem bylo vybráno 26,66kg plastů a nápojových kartonů, 98,94kg papíru a 36,8kg skla.
   O soutěži v naší obci byla odvysílána televizní reportáž v pátek 25. března v Minutách regionu RTA na kanálu TV Prima, kterou můžete shlédnout také zde.
28.3.2011

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
   Ve čtvrtek 24. března se v zasedací místnosti OÚ konalo zasedání zastupitelstva obce. Po zahájení a kontrole usnesení z minulého zasedání byl všemi devíti zastupiteli schválen návrh nové vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2011. Úpravu stávající vyhlášky si vyžádala nová legislativní pravidla a mimo jiných úprav je navrženo zvýšení poplatku za pronájem sálu v KD z původních 1000,- Kč na 2000,- Kč za akci. Další místní poplatky zůstávají v nezměněné výši, tak jak byly stanoveny v letech minulých.
   Dalším projednávaným bodem programu byl návrh ceny vodného pro rok 2011. Sedm z devíti zastupitelů hlasovalo proti dvousložkové ceně vodného ve výši 29,66 Kč včetně DPH za 1m³ vody, kdy by zbytek ceny vodného ve výši 21700,- Kč ročně dotovala obec. Pouze dva zastupitelé byli pro, návrh tak nebyl schválen. Cena vody stanovená obcí, vycházející z kalkulace cen pro vodné a stočné společnosti Čevak a.s., tak bude v letošním roce činit 36,46 Kč včetně DPH za 1m³.
   V dalším bodě zastupitelstvo schválilo změnu pravidel soutěže ve sběru tříděného odpadu, která se týká úpravy odměn pro výherce, osm zastupitelů bylo pro, jeden se zdržel hlasování. Podle současné úpravy vyhlášky již nebude možné poskytovat úlevy v poplatcích, proto budou odměny vyplaceny ve formě finančního daru od obce.
   Následoval výběr dodavatele změny územního plánu obce. Z výběrového řízení vzešli pouze dva zájemci, ing. Lenka Samcová s nabídkou prací v celkové výši 20000,- Kč a Projektový ateliér AD s nabídkou prací ve výši 54000,- Kč. Všichni zastupitelé byli pro zadání této zakázky ing. Samcové, která již spolupracuje s městem Milevskem. Úprava územního plánu se týká pozemků pod Zlatinou, kde by měly vzniknout stavební parcely a pozemku v okolí bývalého vepřína, kde by měla vzniknout průmyslová zóna. Do změn v územním plánu budou také zahrnuty některé parcely soukromých vlastníků, které budou určeny pro zástavbu.
   V dalším bodě programu byly projednány žádosti občanů, osmi hlasy zastupitelstvo schválilo žádost pana F. Holána o umístění včelína na obecních pozemcích pod Zlatinou s vyloučením platby nájemného, pouze za údržbu pozemku, jeden zastupitel byl proti. Všech devět zastupitelů dále schválilo záměr odprodat obecní parcelu č. 390/4 panu R. Pešičkovi. Dále byla projednána žádost M. Fukové z Milevska, která projevila zájem o pronájem a podnikání v místním pohostinství. Tato žádost byla odložena na příští zasedání. Poslední žádostí byla žádost paní M. Filandrové o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecní parcely a její stížnost na práci zastupitelstva. Protože v současné době běží nájemní smlouvě na tento pozemek výpovědní lhůta, byla žádost zamítnuta a na stížnost bude odpovězeno.
   Starostka obce M. Honzíková dále informovala přítomné o vydávání Zbelítovského zpravodaje, kdy bude třeba ošetřit jeho registraci dle tiskového zákona, a který mimo jiné povinuje vydavatele k zasílání tzv. povinných výtisků k archivaci do několika institucí, na což upozornila zastupitelka E. Taterová již dříve. Jednou z dalších možností, jak o důležitých dálostech v obci informovat občany bezprostředně, by mohlo být hromadné rozesílání SMS nebo e-mailů, jak nastínil místostarosta obce T. Přibyl. Tímto způsobem by mohl být alespoň částečně nahrazen nefunkční obecní rozhlas, jehož rekonstrukce by byla finančně nákladná. Dále M. Honzíková informovala přítomné o získání dotace ve výši 170000,- Kč na plánované opravy budovy hasičské zbrojnice a také poděkovala pánům P. Chvojanovi a F. Kotrbovi za úpravu okolí křížku v Jablanech.
   Jedinou otázkou od přítomných občanů v následné diskusi, byla možnost využít jeden z grantových programů, o kterém informoval denní tisk, pro zaměstnání dalších nezaměstnaných občanů v obci. Podle slov starostky obce tento program bohužel nelze využít.
16.3.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 11. března 2011 se konalo páté kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 11 domácností. Celkem bylo vybráno 37,42kg plastů a nápojových kartonů, 141,22kg papíru a 76,34kg skla.
1.3.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 24. února 2011 se konalo čtvrté kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 7 domácností. Celkem bylo vybráno 28,44kg plastů a nápojových kartonů, 134,12kg papíru a 20,46kg skla.
16.2.2011

Pozvánka na dětský karneval
   Všechny děti jsou srdečně zvány na dětský karneval v sále kulturního domu ve Zbelítově, který se koná v sobotu 26. února 2011 od 14:00 hod. Pro prince, princezny a všelijakou další pohádkovou havěť je připravena pohádková tombola, soutěž o ceny a překvapení. Nevíme, dorazí-li opět hudební fajnšmekr Ozák, ale o muziku k tanci, řádění a dovádění, se prý letos postará pirát z Karibiku. Vstupné dospělí 30Kč, děti 10Kč.
Veřejné zasedání zastupitelstava obce
   Dne 11. února 2011 se v zasedací místnosti OÚ konalo zasedání zastupitelstva obce, které bylo hojně navštíveno občany. Z původního programu zasedání byly dva body týkající se úprav obecních vyhlášek přesunuty na příští zasedání, přesto byl program rozšířen o mnohé další, které byly doplněny na žádosti občanů a zastupitelů. Zasedání se tentokrát neúčastnil zastupitel pan Tomáš Kotrba, který byl omluven a bylo tedy přítomno 8 zastupitelů. Po zahájení zasedání složil slib zastupitele pan Pavel Barabáš, který se po volbách vzdal svého mandátu, ale dosud nepodal písemnou rezignaci. Díky tomuto kroku je zastupitelstvo obce devítičlenné, tak jak bylo zvoleno v podzimních volbách.
   Dalším bodem programu bylo podání žádosti o dotaci ve výši 600000,- Kč s investiční účastí obce ve výši 200000,- Kč, pro rekonstrukci spodní části budovy mateřské školy, kde by měla být vybudována víceúčelová místnost a tělocvična a kam by měla být přesunuta obecní knihovna. Rekonstrukce za daných podmínek financování byla schválena. Dalším bodem programu byl nákup zařízení pro dovybavení mateřinky za přispění dotace 100000,- Kč a finanční účasti obce ve výši 30000,- Kč, který byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. V dalším bodě programu seznámila starostka obce přítomné s plánem na rekonstrukci stávajícího hřiště v horní části obce u řadovek, která by měla být zcela financována z programu Oranžové hřiště společnosti ČEZ. Na tento program již byla podána žádost v měsíci lednu, kdy výběr herních prvků byl nejprve ponechán na místních maminkách. Tato rekonstrukce byla zastupitelstvem schválena.
   Dalším projednávaným bodem byla změna pojištění majetku obce, kdy byly navržené pojistné podmínky s vyloučením pojištění proti povodni jednomyslně schváleny. Poté byl zastupitelům přednesen návrh na výběr zaměstnkyň pro veřejně prospěšné práce s ohledem na letošní podmínky financování tohoto programu, kdy byl určen a většinou zastupitelů schválen jejich výběr. Dalším bodem programu bylo projednání nabídky TS města Milevska na svoz tříděného odpadu a výpověď současné svozové firmě, které schválilo všech přítomných 8 zastupitelů. V dalším bodě většina zastupitelů schválila žádost farní charity v Milevsku o finanční příspěvek na sociální služby. Schválen byl příspěvek ve výši 12000,- Kč, jehož výše byla již vyčleněna v letošním rozpočtu obce. Následoval návrh úpravy odměn pro soutěžící v soutěži ve sběru tříděného odpadu, která nyní probíhá, z důvodu nastavení současné legislativy v odpadovém hospodářství obcí. Tento návrh nebyl přijat z důvodu nerozhodného výsledku hlasování, kdy 4 zastupitelé byli pro a 4 se zdrželi hlasování. V dalším bodě programu byla většinou zastupitelů pověřena jako osoba zastupující obec při změně územního plánu starostka obce a následoval návrh ceny vodného pro letošní rok, který byl odložen na příští zasedání, aby se zastupitelé mohli lépe seznámit s navrženými podmínkami a cenami.
   Následovala informace o sponzorském daru ve výši 20000,- Kč od ing. Kramáře z firmy KTA s.r.o., majitele pozemků v průmyslové zóně u naší obce, který byl využit pro rekonstrukci chodníku u mateřské školy. Přítomným byl také přednesen investiční záměr majitele v průmyslové zóně, kdy původní záměr výstavby fotovoltaické elektrárny byl pozastaven a nyní uvažuje o přesunu části výroby firmy do průmyslové zóny u Zbelítova, kde by mohl vyrůst závod na výrobu technické akustiky, jejíž výrobou se firma zabývá. Přínosem tohoto záměru by byl vznik nových pracovních příležitostí v našem regionu, přičemž ing. Kramář nabízí zajištění technické infrastruktury průmyslové zóny pro její plné využití, kdy zbylá část pozemků v zóně by byla nabídnuta dalším zájemcům o podnikání.
   Na návrh členky kulturního výboru obce paní Evy Taterové zastupitelstvo projednalo a schválilo umístění dříve zakoupeného situačního plánu obce vedle vývěsky u obchodu, dále pak navrhla zastupitelům nová pravidla pro gratulace k významným životním výročím, která byla schválena. Ne tak další její návrh, kdy bylo požadováno schvalování zápisů z předchozích zasedání zastupitelstva obce na začátku každého zasedání. V dalších bodech byly projednávány žádosti občanů - výpověď pronájmu jednoho obecního pozemku a pronájem jinému zájemci, která byla schválena a žádosti o koupi částí obecních pozemků u řadovek, které byly zamítnuty. Poslední projednávané body programu se týkaly žádosti města Milevska na příspěvek na lékařskou službu první pomoci ve výši 7,60 Kč na obyvatele, který byl schválen, stejně tak bylo schváleno odpojení obecní vodárny z provozu, z důvodu havarijního stavu její elektroinstalace.
   Následovala diskuse, na jejímž začátku starostka obce zmínila nápad na vybudování sauny v budově MŠ, dále bylo diskutováno téma revize a případných oprav drobných sakrálních památek na území obce, podrobnosti ohledně programu Oranžové hřiště a diskutována byla též špatná slyšitelnost automatického zvonění v návesní kapličce. Poslední témata diskuze se týkala financí - nákladů na rekonstrukci MŠ a stavu obecního rozpočtu v souvislosti s uvolněním starostky obce.

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 11. února 2011 se konalo třetí kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 11 domácností. Celkem bylo vybráno 44,58kg plastů a nápojových kartonů, 132,22kg papíru a 81,99kg skla.
9.2.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 27. ledna 2011 se konalo druhé kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 7 domácností. Celkem bylo vybráno 19,18kg plastů a nápojových kartonů, 51,32kg papíru a 43,86kg skla.
30.1.2011

Pozvánka na hasičský bál
   V pátek 4. února 2011 od 20:00 hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů v obci Zbelítov tradiční hasičský bál v sále místního kulturního domu. K tanci a poslechu hraje kapela Harmonie. Vstupné 80,- Kč, bohatá tombola.
19.1.2011

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Dne 14. ledna 2011 se konalo první kolo soutěže ve sběru tříděného odpadu, kterého se zúčastnilo 10 domácností. Celkem bylo vybráno 35,8kg plastů a nápojových kartonů, 117,74kg papíru a 27,13kg skla.
6.1.2011

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
   Dne 4. ledna se od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ konalo první veřejné zasedání zastupitelstva obce Zbelítov v letošním roce. Hlavním bodem programu byla volba místostarosty obce a další související organizační změny. Zastupitelé jednoznačně schválili do funkce místostarosty Tomáše Přibyla - totižto mne - když jsem byl před tím odvolán z funkce předsedy fin. výboru. Do funkce předsedkyně finančního výboru byla jednoznačně schválena Radka Přibylová a v její funkci členky kulturního výboru ji nahradila odstoupivší místostarostka Eva Taterová. Zastupitelstvo jednoznačně schválilo odměnu pro místostarostu ve výši třech tisíc korun hrubého, tedy byla ponížena zhruba na polovinu odměny původní, kterou měla pobírat bývalá místostarostka. Snížení odměny bylo navrženo zejména z toho důvodu, že nemohu kvůli svému zaměstnání docházet pravidelně na Obecní úřad a držet tak pravidelné úřední hodiny. Dalším bodem programu bylo vyhlášení soutěže ve sběru tříděného odpadu v naší obci, kdy jsme se usnesli na prvním sběrném dni a byly diskutovány další podrobnosti ohledně soutěže a všeobecně odpadové hospodářství v naší obci.

Soutěž ve sběru tříděného odpadu
   Na první pololetí letošního roku je připravena pro zbelítovské domácnosti motivační soutěž ve sběru tříděného odpadu, ta byla vzata zastupitelstvem na vědomí a může být zahájena.
   Soutěž si klade za cíl vylepšit bilanci odpadového hospodářství v naší obci formou soutěže, která se bude konat formou sběrných dnů, konaných jednou za dva týdny, kdy si budou moci domácnosti ve Zbelítově nechat zvážit vytříděný odpad před jeho vhozením do příslušného kontejneru. Na základě celkového množství vytříděného odpadu, tedy plastů a nápojových kartonů, papíru a skla, který jednotlivé domácnosti vytřídí, bude stanoveno pořadí, přičemž první tři nejlépe umístěné domácnosti získají úlevu v placení poplatků za svoz komunálního odpadu.
   Podrobnosti k soutěži a její pravidla, stejně tak návod ke správnému třídění odpadů, naleznete na obecní vývěsce, na Obecním úřadě a také zde (ve formátu .odt - OpenOffice).
  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas