Významné letopočty a historické zajímavosti v obci Zbelítov a nejbližším okolí

200 až 400 n.l. - Pravěké sídliště u Oseckého potoka.

1184 - První zmínka o sídle Jiřího z Milevska.

1187 - Postaven premonstrátský klášter v Milevsku.

1379 - První písemná zmínka o vsi jménem Zbilitov.

1420 - Vyplenění milevského kláštera husity, rozpad klášterního panství.

1437 - Zastavuje král Zikmund část klášterního majetku včetně okolních vesnic Oldřichovi z Rožmberka.

1473 - Přechází do vlastnictví Švamberků.

1491 - Zmínka o Zbelítovu ve Schwarzenbergském archivu na Orlíku.

1581 - Kryštof ze Švamberka prodává majetek Bernartu staršímu z Hodějova.

1583 - Zápis o Zbelítovu ve smolné knize města Milevska.

1623 - Konfiskace majetku Hodějovských, přechází do držení Strahovského kláštera.

1654 - Popis obce v Archivu země České, ve vsi je 7 gruntů a 3 chalupy.

1737 - Podle letopočtu na fasádě postavena kaplička na návsi.

1752 - Letopočet lití zvonu ve zbelítovské kapličce.

1785 - První povinné číslování budov, Zbelítov má 16 čísel popisných.

1807 - Zavedena povinná školní docházka, děti chodí do školy do Milevska.

1830 - Zřízení nových katastrálních map, Zbelítov má 28 čísel popisných.

1848 - Konec vrchní správy strahovského kláštera nad obcí a vyvázání gruntů z povinnosti roboty.

1851 - Vyvazovací listina zaručující lidem v obci neplatit daň z gruntů a poplatky vrchnosti.

1869 - Zbelítov má 275 obyvatel.

1870 -V obci je 39 dětí školou povinných, zaplaceno celkové školné 121 zlatých a 68 krejcarů.

1890 - Zbelítov má 227 obyvatel.

1904 - Založení dobrovolného hasičského sboru, přihlášeno 26 členů.

1905 - Postavena hasičská zbrojnice a nákladem 800 zlatých zakoupena ruční stříkačka. První zásah sboru na čp. 17.

1910 - Sčítání lidu, obec má 213 obyvatel.

1911 - Stavba nové silnice z Milevska na Zvíkov.

1914 - Stavba nového hostince, přerušena začátkem I. světové války a mobilizací.

1921 - Sčítání lidu, Zbelítov má 248 obyvatel, z toho 116 mužů a 132 žen.

1922 - Postavena elektrorozvodná síť vysokého napětí vedoucí kolem obce, Zbelítov prozatím nepřipojen.

1924 - Založení nového rybníka, nazvaného "Malá Dohoda".

1928 - Okresním úřadem v Milevsku nařízeno založit obecní kroniku, založena obecní knihovna.

1930 - Sčítání lidu, obec má 244 obyvatel, z toho 112 mužů a 132 žen.

1935 - Elektrizace obce nákladem 72 900,- Kč, stavbu provedl Lužický elektrárenský svaz z Tábora.

1937 - Stavba pomníku padlým rodákům v I. světové válce.

1939 - Založení obecní matriky.

1940 - Zakoupena motorová požární stříkačka fy. Stratílek s příslušenstvím, za cenu 28 400,- Kč.

1942 - Nucené odevzdání zvonu z kapličky pro válečné účely.

1943 - Pořízen nový zvon pro kapličku za cenu 580,- Kč, na náklady místních občanů. Zbelítov má 280 obyvatel.

1945 - Konec II. světové války. Návrat starého zvonu nalezeného a zachráněného v Praze.

1948 - Zavedení telefonní linky do obce, založení Zemědělského strojního družstva, oprava cest v obci.

1950 - Zrušení obecní samosprávy. Obec má 55 čísel popisných a 228 obyvatel.

1952 - Likvidace Zemědělského strojního družstva.

1954 - Zestátnění obecních lesů.

1955 - První televizní přijímač v obci.

1957 - Založení JZD a zestátnění některých statků.

1960 - Zrušení milevského okresu.

1961 - Postaven obecní rozhlas a započala stavba nové požární zbrojnice.

1962 - Dostaven nový kravín.

1963 - Rozšířena silnice přes obec , zakryt potok přes náves a rozbourán starý kamenný most na návsi.

1966 - Oprava kapličky, stavba nové prodejny smíšeného zboží.

1967 - Zahájena stavba kulturního domu, dokončena r. 1973.

1969 - Postavena zděná autobusová zastávka.

1970 - Zrušeny dva menší rybníky za nynější prodejnou, zahájena výstavba nového koupaliště.

1971 - 30. května slavnostně otevřeno nové koupaliště.

1972 - 30. prosince byla slavnostně otevřena přístavba kulturního domu.

1973 - V obci položena kanalizace.

1975 - Nález pravěkého sídliště u Oseckého potoka.

1977 - Zbourána stará hasičská zbrojnice na návsi.

1980 - Zahájení výstavby objektu mateřské školy, první žáčci nastoupili r. 1981 ( včetně autora těchto stránek :-)

1982 - Výstavba nové prodejny smíšeného zboží, provoz zahájen r. 1983.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas