Smlouva o koupi gruntu čp. 13 z roku 1600

   Níže na stránce naleznete přepis smlouvy z roku 1600, podle které prodala Marta Lípová, po smrti manžela Václava a syna Petra, svůj grunt ve Zbelítově jistému Janu Vnukovi za cenu 90 kop míšeňských grošů. Zda byl Jan Vnuk ve skutečnosti někdo cizí, nepříbuzný s původními hospodáři, anebo byl vnukem Marty a Václava Lípových, nelze dohledat, neboť matriční záznamy z té doby se nedochovaly. V pozdějších dokumentech ze XVII. století, je však Jan Vnuk psán jako Jan Lípa (Lypa). Nebyl-li s původními Lípovími na gruntě příbuzný, pravděpodobně získal jméno po gruntě, jak bylo ve středověku poměrně časté. Většina příjmení, tak jak je známe dnes, se ustálila zhruba až o dvě století později, ale dodnes se lze na vsích setkat s pojmenováním rodin po chalupě, které je místy stále ještě živé a Zbelítov není vyjímkou.
   Ve smlouvě níže se lze dočíst, že Václav a Marta Lípovi měli ještě dceru Annu, která se však vdavše za jistého Jíru Holuba již dříve odstěhovala a měla nárok jen na jednu jalovici. Na statku se dále nacházely dluhy ve výši 18 kop grošů, psáno lidem, snad myšleno příbuzným či jiným věřitelům, které přešly na nového nájemníka. Protože Marta Lípová nedlouho po sepsání smlouvy zemřela, veškeré platby (vejrunky) dluhů nového nájemníka Jana Vnuka, náležely dle smlouvy vrchnosti. Lze se tedy dočíst, že jako „odúmrť“ , dlužil Jan Vnuk v roce 1606 ještě 60 kop míšeňských grošů „Jeho Výsosti Pánu“.

Přepis z originálu

Grunt Lipowskey

Letha 1600. W pondieli po Druziebne Nedieli, s dowolenim Jehowi(sosti)
Panie, Marta Wdowa pozústala po nebožtikowi Waclawowi Lipowi
již po smrti Petra Syna jejiho za hospodaře sie stawajiciho pro:
dala jest Grunt swuj tu we Wsy Zbelitowie slowe Lipowskey, s
diedimami lukami, porostlemi, y se wšim ktomú Gruntú od sta:
rodawna přislušenstwim, tež s tiemito swršky, herky . 3 . hřibie . 1
krawa . 1 . tele letošni . 1 . Wuz dobry wokowany 1 , plauh
s zielezy . 1 Brana s Zieleznymi hřeby 1 , Řetiez . 1 . Sekera 1.
Widly . 1. Řezačka s kosau 1 . Kosa s hrabicemi 1 . trawna
kosa , Slepice . 3 . W lese sekaneho dřiwi se . 3 . wozy. Y s
jinymi od dřewa niekterymi svršky, yakž to sobie sebou stran
wykazali. Za sumú _ _ _ 90 kop miš (míšeňských grošů).
Zawdawku položiti ma. 12 kop A Weyrunky každeho rokú počna w
rok při saudú letha p. 1601. Po 3 kopách klasti powinen bude až do
wyplnieni nadepsane Sumy. Polowice te Sumy nalezi
nadepsane Martie Wdowie, a druha polowice Jehowi(sosti) Panú,
S tim doloženim kdyžby ji Pan Buh z Swieta pojal, a peniez tiech cožby
nam přišlo zauplna newyzdwihla, to tež w mocy J: P: pozústawa.
A co se pak dluhuw wšech a wšelijakych dotejče, kterychž se nachazy
podle zprawy do 18 kop, k zaplaceni jich z sumy hlawni penize se
lidem wydawati a dluhy ty platiti museji. Zústawa pak
nažiwie dcera jeji Anna, kteraž za Holubem Jiraú Wdana zústawa,
ale zprawu dawaji zie jest již ona odtud prwe wybyta. Wšakže:
šie nadto ona Marta Matka jeji Jalowici ročni ji přidawa, na
čemž přestati powinna jest.
Wyložil již za ten Grunt Jan Wnuk w Zawdawku a po Weyruncych
od letha 1600, Až do rokú 1606 Sumy _ _ _ 30 kop.
Ztoho dluhu lidem zaplaceno . 18 kop 3 gr. Stary Lipje dukud na:
ziwie byla wydano 4 kopy. Jehowi(sosti) Panu za odaumrt 7 kop 25 gr
Vče 30 kop; Y zustawa Jan Wnuk doplatiti
za ten Grunt _ _ _ 60 kop. A poniewadž žiadnych přatel se na žiwie
nenachazy, ty wšecky za odaumrt J: P: naležieji.
Obnowen zapis 1606.

Kopii originální listiny naleznete na stránkách pana M. Lippy z USA.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas