Stalo se před ...

... 30 lety - únor 1980

Z kroniky obce Zbelítov:
   V únoru roku 1980 se v obci konaly dvě přednášky, dětský karneval, maškarní ples a výroční členská schůze JZD. První akcí byl dne 3. února v pořadí 13. dětský karneval v sále KD. Návštěvnost byla veliká, pro děti bylo připraveno 230 balíčků a děti i dospělí dováděli za zvuku kapely Přílepinka.
   Dne 7. února se konala přednáška na téma „Rozvoj průmyslu v Československé socialistické republice“. Přednášel lektor lesnické školy v Písku a výklad byl prý velmi poutavý, probíral se např. mezinárodní obchod průmyslovým zbožím, anebo elektrizace státu a i přesto byla prý přednáška málo navštívena.
   Dne 16. února se konal na masopustní sobotu maškarní ples, v pořadí také třináctý, a pořádala jej základní organizace Českého svazu žen, stejně jako dětský karneval...

   „... Dechová hudba hrála kapelníka Františka Radosty, jednotné zemědělské družstvo Hrejkovice. Tombola byla bohatá, celkem 136 cen různého zboží, pečiva a květin. Letošního roku se dostavilo přes 50 masek, domácích i z okolí a města Milevska. Masky byly různé, také z domácích žen byla přistrojena četa fotbalistů, které hrály občas na sále fotbal. Pěkně byl vybaven starý vojenský jenerál z doby monarchie, báby čarodějnice s košťaty, kouzelník, mimina, různé gardedámy z ulice, vodnice, poustevníci, kočky a další různé masky...“

   Další přednáška na téma „Socialistické společenství, revoluční vymoženost současné epochy“, která měla vojensko-politický charakter, se konala dne 19. února. Podle slov kronikáře byl výklad přednášky čistě vojenský, ...

   „... jak vypadá situace v přítomné době na západě a na východě. Jaké přípravy se musí konat v civilní obraně u nás a stále tvrdě hájit mír na celém světě a společně v celém svazku socialistického tábora...“

   Tato přednáška prý byla velice zajímavá, ale také velmi málo navštívena.
   Výroční členská schůze JZD se konala 23. února 1980 v sále KD od 17:00 hodin večer. Probíraly se na ní změny ve družstvu, které proběhly o měsíc dříve. Všichni účasníci byli večer přivezeni a ráno zase odvezeni autobusem. Na zahájení schůze předvedli recitál žáci základní devítileté školy z Oseka. Kronikář zmiňuje, že to byla jejich poslední akce, neboť pak po prázdninách byla škola v Oseku zrušena. Po zahájení schůze bylo probráno hospodaření družstva, které prý v uplynulém roce „nebylo skvělé“ a následovalo občerstvení a zábava za zvuku kapely Kučeřská Vltavanka, která hrála „až do bílého rána“.
   V kronice lze také nalézt zmínku o počasí, které bylo od počátku ledna mrazivé, kdy napadlo v prvním týdnu 5cm sněhu a teploty klesaly až na -18°C. V únoru však sníh roztál, mrazy polevily a teplota neklesala pod -4°C.

... 50 lety - zajímavosti roku 1960

Z kroniky obce Zbelítov:
   Z února roku 1960 kronika neuvádí žádnou událost, ale lze se dočíst, že od počátku roku byly povolovány domácí porážky podle nového nařízení...

   „... Bylo zrušeno odevzdávání škvařeného sádla a povolení domácí porážky stojí 27,- Kčs, později 25,- Kčs. Škvařené sádlo se odevzdávalo po celou okupaci naší vlasti i v druhé republice, celkem 20 roků, až po této dlouhé době se nařízení o domácích porážkách změnilo. Krupony se zatím odevzdávají dále...“

   Kronikář také zmínil, že byly utvořeny nové ceny zemědělských produktů...

   „... Jateční vepři od 70 až do 90kg živé váhy za 1kg bylo 12,- Kčs a těžší vepři pouze 10,- Kčs za 1kg. Hovězí dobytek mladý na maso za 1kg živé váhy 8,- Kčs až 12,- Kčs, telata podkravčata 5,10 Kčs až 7,50 Kčs. Jatečné krávy za 1kg živé váhy 6,- Kčs až 10,- Kčs. Chovné krávy od 4,- Kčs až do 8,- Kčs. Prodej vajec za 1kg do konce března za 18,- Kčs a v létě za 14,- Kčs. Mléko za 1l 1,50 Kčs až 2,- Kčs podle tučnosti. Žito za 1q 137,- Kčs, pšenice za 1q 135,- Kčs, ječmen za 1q 145,- Kčs, oves za 1q 113,- Kčs, brambory za 1q 39,- Kčs, I. třída 50,- Kčs a II. třída 45,- Kčs, cukrovka za 1q 17,- Kčs až 19,- Kčs...“

... 70 lety - události roku 1940

Z kroniky obce Zbelítov:
   Během okupace vydávaly úřady různá nařízení, které měly za cíl omezování a šikanu obyvatel naší vlasti. Mezi taková nařízení patřila také povinnost odevzdat radiopřijímače elektrotechnikům k úpravě, která znemožňovala příjem zahraničních „nepřátelských“ stanic...

   „... V tomto roce kdo měl radiopřijímač, musel jej odevzdat firmě Vodňanský nebo Bureš, elektrotechnici v Milevsku, kteří všem vystříhali krátké vlny, dle nařízení říšského protektora, aby se nemohla poslouchat cizina. Za udání, kdo by poslouchal cizí zprávy, byl vynesen těžký trest, který mohl být změněn i na trest smrti...“

   Přes tato nařízení a hrozící tresty se našli lidé, kteří neuposlechli, a kteří riskovali například kvůli obecní mapě...

   „... Také se musela odevzdat obecní mapa, a proto starosta obce Josef Novák čp. 12 odevzdal mapu starou z r. 1830 a mapu novou, která je nalepena na plátně, ukryl u Josefa Vlny čp. 27, kde byla přibita v komoře ze spoda na dně skříně po celou dobu okupace. Tato mapa je seřízena v r. 1930 starostou obce Josefem Vlnou čp. 27 podle vládního nařízení...“

... 100 lety - zajímavosti roku 1910

Z kroniky obce Zbelítov:
   Kronikář obce Jaroslav Kothera zaznamenal ceny zemědělských produktů a dalšího zboží denní potřeby také v roce 1910...

   „... V tomto roce byly ceny obilí, dle výpovědi starých hospodářů, podle staré peněžní měny v zlatkách. Cena žita 1q 3 zlatý, 1q pšenice 4 zlatý, 1q ovsa 2 zlatý, 1q ječmene 3 zlatý, prase do 50kg 12 až 15 zlatých, kráva 50-60kg až 70 zlatých, kůň průměrně 300 zlatých.
   V této době stál 1 pár vysokých bot 5 až 10 zlatých, střevíce 2 zlatý 50 krejcarů, černé štofové šaty hotové ušité 8 až 15 zlatých, 2 párky a houska stály 10 krejcarů, 1l piva stál 8 krejcarů, později 10 krejcarů, za 1 krejcar byly 4 škatulky sirek, které se rozkřesávaly o kalhoty nebo o zeď.
   Řemeslník za den dříve 1 zlatý, potom 1 zlatý 20 krejcarů až 1 zlatý 50 krejcarů. Před tím v 19. století vydělal...“

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas