Stalo se před ...

... 30 lety - duben 1979

Z kroniky obce Zbelítov:
   Od 29. března do 2. dubna 1979 napadlo množství mokrého sněhu, který nadělal mnoho škod v lesích. Deštivé a chladné počasí se pak udrželo po celý měsíc duben, což přineslo hlavně problémy se setím a sázením zemědělcům.
   Dne 20. dubna proběhla v zasedací síní MNV Zbelítov osvětová lékařská přednáška na téma „Sexuální výchova“ pro mladé manželské páry, zakládající rodiny. Na pořadu byla výchova dětí a problém stoupající rozvodovosti.
   Druhý den - 21. dubna se konala 14. vojensko-politická přednáška pod názvem „Jednota mírového úsilí a posilování obrany - schopnosti socialistických zemí“. Na pořadu byla schopnost socialistických států v případě přepadení některého státu v RVHP, všestranosti pomoci vojenské i civilní pomoci. Kronikář J. Kothera zmiňuje, že v ten čas napadla Čína republiku Vietnam a státy RVHP tehdy vysílaly rezoluce o zastavení násilí, aby nevznikla třetí světová válka.

Z kroniky SDH Zbelítov:
   Dne 7. dubna 1979 se v kulturním domě konala taneční zábava. „Vyhrávala kapela Fantom. Účast byla dobrá.“
   Dne 8. dubna bylo odesláno čtvrtletní hlášení o činnosti sboru.

... 50 lety - duben 1959

Z kroniky SDH Zbelítov:
   Dne 30. dubna 1959 se konala členská schůze v hostinci Jednoty.
   „Oslav a průvodu v Milevsku na 1. května máme se zůčastnit co možno v největším počtu, v modrých vycházkových stejnokrojích. Sraz bude ráno v 8 hod. u požární zbrojnice ...“ přednesl velitel sboru Ladislav Kubec. Poté byly všem přítomným členům rozdány příspěvkové, soutěžní a kontrolní známky, dohodnuta protipožární prohlídka budov a nácvik na aplikační cvičení v Sobědraži v květnu téhož roku.

... 70 lety - duben 1939

Z kroniky obce Zbelítov:
   Události, které zmiňuji dále, se odehrály sice již v březnu 1939, ale jejich důsledek byl vážný pro celý náš národ. Jaroslav kothera v pamětní knize píše:
   „Každá vesnička i každý občan čekal, že situace našeho státu je vážná. Na každého doléhala jakási tíha, jak se situace politiky našeho státu vivine. Nacistická říše německá se tlačila velikou silou na střední Evropu ...“
   Dne 15. března roku 1939 překročil německý Wehrmacht hranice našeho státu, tehdy již okleštěného po Mnichovské dohodě a obsadili téhož dne každé město. Tento den bylo velmi špatné počasí, padal celý den sníh, a přitom byla veliká zima. Zpráva o nové události se rychle roznesla a občané se chodili dívat do Milevska na německé vojsko ...“
   J. Kothera také zmiňuje, že ihned po obsazení republiky, byl zaveden pravostranný provoz na silnicích a „vojsko říšské projíždělo naší obcí a konali v polích a lesích válečné cvičení.“

... 100 lety - duben 1909

Z kroniky SDH Zbelítov:
   30. března 1909 konali zbelítovští hasiči cvičení se stříkačkou a cvičení pořadové. V dubnu tohoto roku ani jedna kronika nezmiňuje jiné události.

  • Počítadlo:
  • Přesný čas:
  • přesný čas